ИГЛИКА ТРЕНДАФИЛОВА
ПЕДАГОГ
Иглика Костантинова Трендафилова - педагог в ЦОП Драгоман от две години. От 30 години е начален учител в СУ "Христо Ботев" гр.Драгоман. Завършила е своето висше магистърско образование в СУ "Св. Климент Охридски" през 1996 година. Втора година работи по европейски проект "Твоят час", свързан с образователните затруднения на деца от 1 до 4 клас по математика. Взела активно участие в множество обучения, свързани с качеството на българското образование и преодоляване на агресивното поведение на учениците от начален етап, качествените взаимоотношения учител-ученик и усъвършенстване на обучителните успехи. Извършва педагогически консултации с клиенти на ЦОП. Отговаря за педагогическата оценка на знанията и уменията на децата и младежите, посещаващи Центъра, в съответствие с тяхната възраст. Подпомага решаването на различни случаи, консултира колеги от екипа, извършва допълнителна педагогическа дейност, нужна на екипа за протичане безпроблемно дейността на Центъра.
РАЙНА ДИМИТРОВА
ПСИХОЛОГ
Райна Петрова Димитрова – психолог в ЦОП Драгоман от две години. Притежава дългогодишен стаж по специалността. Завършила е висше образование по специалностите: Българска филология и Психология в СУ “Климент охридски“ – гр. София. Провежда специализирана психологическа диагностика; изготвя психологически заключения, за да подпомогне отделния случай; предоставя психологическо консултиране на ползвателите; оказва индивидуална и групова психологическа помощ; провежда консултации; групови сесии; кризисни интервенции. Разработва с екипа на Центъра индивидуалните оценки и индивидуалните планове за работа с целевата група и участва в разработването на груповите планове за работа, тяхната реализация и актуализация, както и в индивидуалните и групови консултации с потребителите и семействата. Участва в оценяването на индивидуалните нужди на всяко лице и родителския капацитет на семейството и в изготвянето на индивидуален план за психологическото развитие на потребителя.
ИЛОНКА КОСТАДИНОВА
РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Илонка Людмилова Костадинова – ръководител/социален работник в ЦОП Драгоман от три години. Завършила средно образование в СУ “Христо Ботев“, продължава образованието си в ЮЗУ “Неофит Рилски“ Благоевград, специалност: „Социология“. Като ръководител в ЦОП Драгоман осигурява текущо управление, изпълнява лидерска позиция, подкрепя и ръководи експертния и административен персонал, като гарантира изпълнението на цялостния план на услугата. Осигурява управленска подкрепа, контрол и насоки за изпълнението на дейностите в ЦОП. Организира и следи за навременното и правилно попълване и съхранение на документацията, свързана с дейността на Центъра. Работи активно в подкрепа на родителите и близките на клиентите на услугата. Представлява “СОНИК СТАРТ” ООД чрез ЦОП. Като социален работник в Център за обществена подкрепа Драгоман е отговорна за цялостната организация и качественото провеждане на социалната дейност. Извършва социална дейност в помощ и подкрепа на клиенти на ЦОП. Подпомага решаването на различни случаи и консултира колеги от екипа. Оказва подкрепа и грижа на децата и осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки;
ТОТКА ПЕТРОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
Тотка Генчева Петрова – социален асистент в ЦОП Драгоман. Завършила средно- специално СПТУ по текстил „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Самоков. Работила е две години като кметски наместник на с. Прекръсте. Като социален асистент в ЦОП Драгоман е пряко отговорна за подпомагане цялостната социална дейност на Центъра – за качествено и навременно изпълняване на дейностите за предоставяне на социални услуги на деца и семейства. Осигурява поддържането на успешна работна среда и обстановка за безпроблемното протичане на работния процес, както и логистично поддръжка на работата на експертния персонал.