Център за обществена подкрепа (ЦОП) Драгоман е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Принципи в работата на ЦОП: Гарантиране най добрия интерес на детето; гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда; зачитане достойнството и личността на всяко дете; уважение към личната история, религиозна, етническа и културна идентичност на детето и семейството му; зачитане правото на детето на изразяване на мнение и изслушване; индивидуален подход на интервенциите при работа по случаи; доброволност за ползване на социалните услуги, предоставени в ЦОП; подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация и подкрепа; поверителност.

Основна цел на Центъра е да даде възможност за РАВЕН СТАРТ на децата за пълноценно социално включване.

Насърчаването и оказването на подкрепа при развитието на индивидуалните ресурси и потенциал на потребителите са в основата на предоставянето на качествена социална услуга за СОНИК СТАРТ.

За осъществяването на основната си цел, екипът на Центъра в община Драгоман си поставя задачите: Осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа за всяко дете; Подкрепа възможностите за реинтеграция на всяко дете в биологичното семейство, осиновяване или настаняване в приемно семейство.

И още: засилване мотивацията и подобряване равния достъп до личностна реализация чрез удовлетворяване на индивидуалните потребности и желания на потребителите; превенция на социалното изключване на децата и младежите; повишаване тяхната квалификация; развиване на социални умения и засилване на мотивацията им за професионално развитие.