ВИЛИСЛАВА СТОЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Родена съм в гр. София. През 2012 г. завърших бакалавър „Социални дейности“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а от 2018 г. съм магистър по право и правоспособен юрист. Имам особен интерес в сферата на семейното и наследственото право. Имам 3 години опит в отдел „Закрила на детето“, 4 години в сферата нна администрацията и 2 години юридически стаж. Мечтата ми е професионален план е да съчетая двете си образования и опит в сферата на социалните услуги и закрила на детето. В момента изпълнявам длъжността ръководител Център за настаняване от семеен тип –Драгоман и Център за обществена подкрепа – Драгоман. Приемам ръководната позиция като нова възможност за развитие предизвикателство, а колегите и децата като ощеедно семейство за мен. В свободното си време обичам да спортувам, да участвам в маратони, да ходя по планините и на риболов. Мотото в живота ми е латинската сентенция „Carpe diem” – “Живей за мига“. За мен СОНИК СТАРТ е възможност да осъществяване на идеи за подобряване бъдещето на децата, ползващи социални услуги.
ИГЛИКА ТРЕНДАФИЛОВА
ПЕДАГОГ
Иглика Костантинова Трендафилова - педагог в ЦОП Драгоман от четири години. От 30 години е начален учител в СУ "Христо Ботев" гр.Драгоман. Завършила е своето висше магистърско образование в СУ "Св. Климент Охридски" през 1996 година. Взела активно участие в множество обучения, свързани с качеството на българското образование и преодоляване на агресивното поведение на учениците от начален етап, качествените взаимоотношения учител-ученик и усъвършенстване на обучителните успехи. Извършва педагогически консултации с клиенти на ЦОП. Отговаря за педагогическата оценка на знанията и уменията на децата и младежите, посещаващи Центъра, в съответствие с тяхната възраст. Подпомага решаването на различни случаи, консултира колеги от екипа, извършва допълнителна педагогическа дейност, нужна на екипа за протичане безпроблемно дейността на Центъра.
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА
ПСИХОЛОГ
Има завършена бакалавърска степен психология във ВТУ“ Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Провежда специализирана психологическа диагностика; изготвя психологически заключения, за да подпомогне отделния случай; предоставя психологическо консултиране на ползвателите; оказва индивидуална и групова психологическа помощ; провежда консултации; групови сесии; кризисни интервенции. Разработва с екипа на Центъра индивидуалните оценки и индивидуалните планове за работа с целевата група и участва в разработването на груповите планове за работа, тяхната реализация и актуализация, както и в индивидуалните и групови консултации с потребителите и семействата. Участва в оценяването на индивидуалните нужди на всяко лице и родителския капацитет на семейството и в изготвянето на индивидуален план за психологическото развитие на потребителя.