ИЛОНКА КОСТАДИНОВА
РЪКОВОДИТЕЛ / СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Илонка Людмилова Костадинова – ръководител/социален работник в ЦОП Драгоман от пет години. Завършила средно образование в СУ “Христо Ботев“. Придобила е бакалавърска степен в ЮЗУ “Неофит Рилски“ Благоевград, специалност: „Социология“. Като ръководител в ЦОП Драгоман осигурява текущо управление, изпълнява лидерска позиция, подкрепя и ръководи експертния и административен персонал, като гарантира изпълнението на цялостния план на услугата. Осигурява управленска подкрепа, контрол и насоки за изпълнението на дейностите в ЦОП. Организира и следи за навременното и правилно попълване и съхранение на документацията, свързана с дейността на Центъра. Работи активно в подкрепа на родителите и близките на клиентите на услугата. Представлява “СОНИК СТАРТ” ООД чрез ЦОП. Като социален работник в Център за обществена подкрепа Драгоман е отговорна за цялостната организация и качественото провеждане на социалната дейност. Извършва социална дейност в помощ и подкрепа на клиенти на ЦОП. Подпомага решаването на различни случаи и консултира колеги от екипа. Оказва подкрепа и грижа на децата и осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки.
ИГЛИКА ТРЕНДАФИЛОВА
ПЕДАГОГ
Иглика Костантинова Трендафилова - педагог в ЦОП Драгоман от четири години. От 30 години е начален учител в СУ "Христо Ботев" гр.Драгоман. Завършила е своето висше магистърско образование в СУ "Св. Климент Охридски" през 1996 година. Взела активно участие в множество обучения, свързани с качеството на българското образование и преодоляване на агресивното поведение на учениците от начален етап, качествените взаимоотношения учител-ученик и усъвършенстване на обучителните успехи. Извършва педагогически консултации с клиенти на ЦОП. Отговаря за педагогическата оценка на знанията и уменията на децата и младежите, посещаващи Центъра, в съответствие с тяхната възраст. Подпомага решаването на различни случаи, консултира колеги от екипа, извършва допълнителна педагогическа дейност, нужна на екипа за протичане безпроблемно дейността на Центъра.
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА
ПСИХОЛОГ
Има завършена бакалавърска степен психология във ВТУ“ Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Провежда специализирана психологическа диагностика; изготвя психологически заключения, за да подпомогне отделния случай; предоставя психологическо консултиране на ползвателите; оказва индивидуална и групова психологическа помощ; провежда консултации; групови сесии; кризисни интервенции. Разработва с екипа на Центъра индивидуалните оценки и индивидуалните планове за работа с целевата група и участва в разработването на груповите планове за работа, тяхната реализация и актуализация, както и в индивидуалните и групови консултации с потребителите и семействата. Участва в оценяването на индивидуалните нужди на всяко лице и родителския капацитет на семейството и в изготвянето на индивидуален план за психологическото развитие на потребителя.